Wakatakeya Denbei
Fukuiku Genroku no Sake


£Japnese

line

Extraordinary sake reportedly made according to methods recoreded in documents dating to the Genroku priod (1688-1704). Color is the same dark brown as the bottle! Thik, almost treacly texture gives a creamy/oily feel on tongue. The chocolaty aroma has its counterpart in the flavor, a dark chocolate with sour notes. Not as colossally sweet-tasting as its startling SMV suggests; altogether unusual.

line

£TOPPAGE

copyright(C)1999
Hao Chang all rights reserved.